Osová afinita – (One-way Stretch)

Osová afinita je zobrzení, které zachovává poměr délek, odpovídající si body leží na přímce rovnoběžné se směrem afinity, odpovídající přímky se protínají na ose afinty. Body osy jsou samodružné. Osová afinita je dána osou afinity, směrem a koeficientem. Osová afinita je speciálním případem středové kolineace, kdy střed kolineace je v nekonečnu, naopak speciálním případem osové afinity je například osová souměrnost. Kružnice se v osové afinitě zobrazí jako elipsa.

Aplet zobrazuje kružnici v osové afinitě, kdy je směr afinity kolmý k ose afinity.

Značení:
o … osa afinity
k … koeficient
r … poloměr kružnice
SAP … vzor
S‘A‘P‘ … obraz

Proměnné objekty: rkSPA

Osová afinita může být určena také osou a dvojicí odpovídajících si bodů.

Značení:
o … osa afinity
ABC … vzor
A‘B‘C‘ … obraz
IIIIII … samodružné body

Proměnné objekty: ABCA‘